Aktuality

Sigma ještě letos vyhřívaný trávník budovat nebude, musí našetřit

05.01.2005 / A tým

V průběhu loňského roku začal SK Sigma Olomouc plánovat výstavbu vyhřívaného trávníku na Andrově stadionu. Důvod pro to byl jasný – pouze na kvalitním terénu mohou hráči předvádět kvalitní fotbal. Navíc vyhřívaný trávník je v zemích fotbalových velmocí samozřejmostí. Původní záměr klubu byl vybudovat vyhřívaný trávník již letos v létě, hned po skončení jarní části ligy. Jenže o tohoto záměru musel klub upustit a na čas tento záměr odložit. Proč? Na to, ale i ostatní záležitosti související s fungováním prvoligového klubu na Hané, odpověděl našemu listu Jaromír Gajda, předseda občanského sdružení SK Olomouc Sigma MŽ a místopředseda představenstva SK Sigma Olomouc, a. s. Proč letos nebudou zimní turnaje na umělém trávníku, o které byl loni tak velký divácký zájem? Nebylo lepší postavit hřiště s umělým povrchem v Řepčíně? Pořádání zimních turnajů v takovém rozsahu, který jsme zvolili před rokem, tedy tři turnaje, třicet účastníků, bylo velmi náročné. Pro letošní rok neorganizujeme turnaj profesionálních mužstev, vloni to byl Pivo Litovel Cup, i z toho důvodu, abychom prokázali dobrou vůli k sousedům hřiště, když jedni z nich si stěžovali na nadměrný hluk a rušení svého soukromí zejména při utkáních tohoto turnaje – například chování fanoušků Baníku Ostrava. Navíc o takový turnaj není až tak velký zájem, dnes již většina ligových celků má k dispozici hřiště s umělým trávníkem a v lednovém období je příprava zaměřena spíše kondičně. Budeme však v únoru a březnu pořádat přípravná utkání jak družstev výkonnostní kopané a mládeže, tak pochopitelně budou sehrána i některá přípravná utkání ligových mužstev. Můj názor byl vybudovat umělý trávník na dosud existující škváře v Řepčíně. Mělo to řadu výhod, např. naprostou izolovanost od možných konfliktů s okolím hřiště, bylo by to i levnější, protože by se nemusel upravovat val Spartakiádního stadiónu, budovat divácké zázemí a šatny apod. Stávající řešení více vyhovovalo sportovnímu úseku v tom, že umělý trávník není vzdálen od sociálního zázemí našich ligových mužstev a sportovního centra mládeže a je dostupnější i pro přespolní. Je hřiště s umělým povrchem již dokončeno? Ochoz už je dodlážděn, budete ještě doplňovat něco dalšího? Realizace hřiště s umělým povrchem ve skutečnosti znamenala čtyři stavby. Vlastní umělý trávník byl kolaudován v listopadu 2003. Další stavbou pak byla úprava valu Spartakiádního stadiónu, s jejímž prováděním se započalo ještě před vlastní stavbou plochy hřiště, aby dokončena byla ve druhé polovině roku 2004 a to nejen provedením dláždění, ale i rekonstrukcí tribunky na valu, zřízením rozhlasové kabiny a instalací rozhlasu a v neposlední řadě i oplocení. Šatnové a sociální zázemí určené uživatelům hřiště bylo realizováno také v minulém roce a to rozšířením počtu šaten v naší sportovní hale, což zase vyvolalo potřebu rekonstrukce objektu, kde je umístěn Fan shop a do kterého byl ze sportovní haly přemístěn technický a venkovní úsek klubu. Čtvrtou stavbou pak je umělé osvětlení. Pro období do 31. 3. 2004 byl povolen jeho zkušební provoz. Následovala odborná měření zatížení světlem okolí hřiště a s přihlédnutím k připomínkám již výše zmíněných sousedů byla navržena opatření ke snížení této zátěže. Tím hlavním byla změna projektu a její provedení v létě minulého roku. Následné měření prokázalo razantní snížení světelného jasu a to na úkor vlastního osvětlení hřiště. Kolaudační řízení však nebylo zatím dokončeno a to i z toho důvodu, že jsme na základě požadavku právního zástupce uvedeného souseda zvažovali možnost postavení protihlukové stěny. Takové opatření jsme však po provedených měřeních „hluku“, který má způsobovat sportovní činnost a prokázané z toho vyplývající nesmyslnosti stavby protihlukové stěny, odmítli. Očekáváme, že kolaudační rozhodnutí stran osvětlení hřiště bude vydáno tento měsíc, stejně jako očekáváme rozumný přístup k věci ze strany již několikrát zmíněného stěžovatele. Bude Sigma letos realizovat stavbu vyhřívaného trávníku, jak bylo v roce 2004 naznačeno? Nebude a to z toho důvodu, že se nám nepodařilo zajistit potřebné finanční prostředky. Do takové akce lze jít jen v případě, že financování bude podpořeno ze strany a za účasti veřejných rozpočtů. Dnes již není doba a těžko v budoucnu ještě nastane, abychom sportovní stadióny a zařízení sloužící potřebám širší veřejnosti a reprezentaci města budovali z prodeje hráčů. A v tom jsme byli celorepublikově unikátní. Pokud takové finanční prostředky vůbec získáme, jsme nuceni je přednostně využít na financování provozu klubu, tj. mimo jiné na energie, vodu, údržbu a opravy apod. Spoléhali jsme na finanční podporu ze strany městského rozpočtu, která nám byla slibována. Proto klub zadal a nechal dokončit zpracování projektové dokumentace, je před rozhodnutím, který ze dvou nejlepších způsobů na zabezpečení potřebného tepla pro vyhřívání zvolit, v předstihu jsme zajistili i vylosování ligových zápasů tak, aby stavba mohla být zahájena v květnu 2005. Včas jsme předložili i náš požadavek na investiční plán města pro rok 2005. Co nás nejvíce mrzí je to, že tato akce nakonec nezískala byť nepřímou podporu ze strany Rady města Olomouce, když nebyla zařazena ani mezi podporované investiční akce nezajištěné plánem. Tomuto investičnímu záměru zřejmě uškodilo, že investiční plán města na rok 2005 byl projednáván až po volbách, které proběhly na začátku listopadu 2004. Když město na slíbenou podporu vyhřívání nepřistoupilo, kde najdete zdroje na financování? Jak v roce 2005, tak snad i v roce 2006 bude možno hrát ligový fotbal na nevyhřívaném trávníku, což zcela určitě v roce 2010 již možné nebude. Na vyhřívaném trávníku hraje v současnosti svá ligová utkání polovina ligových mužstev a další kluby tuto investici připravují a znovu musím zdůraznit, že s podporou veřejných rozpočtů. Tam také budeme i pro rok 2006 hledat řešení znovu i pro olomoucký Andrův stadión. Ze strany pana primátora nám byla nabídnuta možnost, že by město mohlo převzít záruku za bankovní úvěr tak, jak tomu bylo v případě severní tribuny. Pokud ovšem ještě tento úvěr z roku 1999 splácíme, nejeví se z naší strany akceptovatelné z uvedeného důvodu dále zvyšovat naši investiční zadluženost. Považujete stále město za dobrého partnera, když do svého majetku neinvestuje? Město Olomouc Andrův stadión nevlastní, vlastní jej dílem akciová společnost SK Sigma Olomouc a dílem občanské sdružení SK Olomouc Sigma MŽ. Město je ale, tak jako v jiných případech, akcionářem, tedy spoluvlastníkem SK Sigma Olomouc. Hrací plocha, na které by mělo být instalováno vyhřívání, je ve vlastnictví SK Sigma Olomouc, a. s. a navíc na parcele hřiště je zapsáno břemeno ve prospěch města z důvodu jištění poskytnuté záruky městem za investiční úvěr na severní tribunu. To je také jeden z důvodů, proč podporu pro vyhřívaný trávník hledáme právě u města. Pokud by město Olomouc podmínilo svou podporu této investici požadavkem na převod např. pozemku hřiště do jeho vlastnictví, nic bychom nenamítali, zvlášť, pokud by to přineslo kýžený výsledek. O tom, že město Olomouc je dobrým partnerem našeho klubu není pochyb. Vzorně plní smlouvu o navyšování základního kapitálu akciové společnosti SK Sigma Olomouc, a. s. Pro rok 2005 je městským rozpočtem zajištěno splacení celkem 7 milionů korun, stanovených ve smlouvě o navýšení základního kapitálu společnosti v létech 2001 až 2006 pro toto období. Nebojíte se, že město se bude nyní spíše věnovat lednímu hokeji? Koupilo si zimní stadión, který je v havarijním stavu a potřebuje na to peníze. To, že město Olomouc koupilo zimní stadión a že jej hodlá uvést do odpovídajícího stavu, je jistě správné rozhodnutí, stejně jako to, že město financuje provoz celé řady institucí a zařízení jako je např. Moravské divadlo, Moravská filharmonie, plavecký bazén, apod. Dokonce jsem přesvědčen o tom, že finance a investice do uměleckých a sportovních aktivit, tedy do talentovaných lidí, mládeže a sportovních a kulturních aktivit občanů našeho města by měly mít vždy přednost před kilometry potrubí, opakovaně předlážďovanými chodníky a nákupem drahých špičkových dopravních prostředků hodících se spíše pro miliónová velkoměsta. Pokud se naše mládež nebude mít kde naučit v žákovském věku plavat a bruslit, kulturně se formovat, vzdělávat a vyžívat a uplatňovat svůj sportovní, hudební, či jiný talent z důvodu chybějících nebo zaniklých nezbytných zařízení a institucí, mnohdy navíc s velkou tradicí, bude v budoucnu těžko možnost to napravovat a když, tak zřejmě v jiných městech. Chtěl bych říci, že míru podpory té či oné potřebné aktivitě, činnosti a instituce nelze stavět proti sobě. Umění a cit pro správná rozhodnutí ze strany námi zvolených představitelů města budou jistě tím hlavním kritériem pro jejich pozitivní hodnocení a eventuálně i příští hlasy ve volbách. V průběhu roku 2004 se objevily zprávy o dostavbě Androva stadiónu. Je to skutečně nutné? Co se bude dít konkrétně v letošním roce? Byla zpracována jakási vize nebo chcete-li záměr dostavby Androva stadiónu do podoby olomoucké fotbalové arény. Takových sportovních stánků s ještě daleko vyššími parametry je například v Portugalsku více než deset, stejně tak v Řecku nebo Nizozemí a jinde ve velikostně srovnatelných zemích s naší republikou. Je sice faktem, že v těchto zemích, které jsou i bohatší, hraje fotbal daleko dominantnější roli, ale náš reprezentační fotbal je více než kvalitativně srovnatelný. Bez přijaté koncepce pak není možné provádět odpovědně ani drobné změny a vylepšení stávajícího stavu. V roce 2005 to bude zcela určitě zřízení definitivního sektoru pro domácí vlajkonoše, když současný sektor bude vrácen původnímu účelu, tj. pro hostující fandy. Vyhovujeme tak požadavku státní i městské policie a jimi uvedeným bezpečnostním a organizačním důvodům. Navíc prostor parkoviště za severní tribunou a tedy i prostor vstupu a východu z tohoto sektoru je dnes již monitorován městským kamerovým systémem právě z důvodu zachycení chování někdy neukázněných hostujících fanoušků. V létě 2005 pak hodláme konečně vylepšit hygienické zařízení pro diváky na hlavní tribuně rekonstrukcí a rozšířením stávajícího. Zpracovaná koncepce dostavby Androva stadiónu může být realizována pouze postupnými kroky a to s ohledem na možnosti financování, podnikatelská rizika a podporu veřejných rozpočtů, tj. nejen města, ale i kraje a státního rozpočtu iniciativou poslanců za Olomouc a ostatních, kteří této myšlence budou nakloněni. Mnohamiliónové injekce do zařízení pro jiné sporty z posledních let a i pro letošní rok v našem nejbližším okolí získané právě díky této poslanecké iniciativě jsou důkazem toho, že tato cesta existuje. Má vůbec smysl uvažovat se zvyšováním divácké kapacity Androva stadiónu již s ohledem na obvyklou návštěvnost ligových utkání? Zvýšení stávající kapacity z dvanácti na řekněme šestnáct tisíc diváků není to nejpodstatnější. Jde o dobudování stadiónu ze všech ohledů na srovnatelnou evropskou úroveň 21. století, aby na něm bylo možné i dále hrát mezistátní utkání tak jako na Spartě či v Teplicích a jednou snad i utkání Ligy mistrů. Ta by se v současné době bez výrazných úprav a dovybavení na Andrově stadiónu hrát nemohla. Vyhřívaný trávník je vlastně jakousi před etapou dostavby tohoto stadiónu. Více než dvacetiletá historie naší ligové Sigmy a olomoucký divák si snad jednou i takový stánek zaslouží. Jak dlouho ještě bude Sigma splácet úvěr na severní tribunu a na kolik celkem tato stavba přišla klub peněz? Výše investičního úvěru na stavbu severní tribuny, který byl čerpán v roce 1999 činila 1,5 mil.DEM (cca 750 tis. EURO). Se splácením bylo započato ve 3.čtvrtletí 2001, v současné době zbývá splatit ještě něco přes 300 tisíc EURO. Poslední splátka by měla být poukázána v červnu 2007. Zdrojem pro splácení úvěru jsou právě finanční prostředky ze shora uvedeného navýšení základního kapitálu SK Sigma Olomouc, a. s. městem v letech 2001 až 2006, k čemuž nás zavazuje i smlouva s městem o tom, jak je možné těchto peněz využít. V podstatě lze říci, že město penězi poskytovanými v rámci svého kapitálového vstupu do Sigmy financovalo splácení úvěru na stavbu vč.úroků. Celá stavba však byla pořízena za zhruba dvojnásobnou částku a ta druhá část byla tehdy získána z přestupů K. Rady do Turecka, M. Baranka do Sparty a částečně i M. Heinze do Hamburgu. Myslím, že tím je dána i odpověď na nevyslovenou otázku, proč klub nemůže zaplatit vyhřívaný trávník právě z peněz od města na navyšování základního kapitálu společnosti. Chystáte na rok 2005 nějaká další vylepšení podmínek ať již pro diváky nebo pro hráče? Vedle sdělení o vybudování sektoru pro vlajkonoše a rozšíření sociálního zázemí na hlavní tribuně bude naše příznivce zajímat i to, že po snížení DPH ze vstupného od 1.1.2005 se vrátíme k původní ceně vstupného na ligový zápas, tedy na 80,-, 50,- a 30,- Kč za vstupenku a obdobně od nové sezóny vrátíme na původních 1 000,- a 700,- Kč i ceny permanentek. Rádi bychom i vylepšili a rozšířili sociálně-kulturní zázemí našeho prvního mužstva v hlavní tribuně. Hodně fotbalových klubů už vlastní tréninková centra mládeže. Sigma něco takového plánovala v Řepčíně. Jak vypadá současný stav tohoto projektu? Mládežnická sportovní centra na Strahově pro Spartu Praha nebo v Českých Budějovicích se budovala stejně jako v jiných městech, z veřejných rozpočtů, ne tedy z finančních prostředků sportovních klubů. My se snažíme celá léta krok za krokem vylepšovat námi obhospodařovaná sportoviště s tím, že pro mládežnický fotbal chceme připravit stadion v Řepčíně, kde v tomto roce bychom rádi zatravnili dosud existující škváru. Máme zpracován potřebný projekt, který uspěl v soutěži projektů řešících podmínky pro volnočasové aktivity mládeže vyhlášené Olomouckým krajem a získal podporu jeden milion korun. Doufáme, že i město Olomouc podpoří tento projekt a spolu s finančními prostředky našeho klubu formou vícezdrojového financování se nám tento projekt podaří realizovat. Mládeži slouží již několik let zvelebovaná travnatá plocha o rozloze cca 2,5 hektaru na bývalém Spartakiádním stadiónu a zejména umělý trávník. Je na místě i poděkovat našim přátelům v SK Slatinice, v Nemilanech, Kožušanech a Slavoníně, dříve i v Dolanech a jinde v okolí Olomouce, kteří nám obětavě náš letitý problém s nedostatkem kvalitních travnatých ploch pro mládež pomáhají řešit zapůjčováním svých hřišť. Pro zajímavost je třeba i uvést, že náš klub v nedávné minulosti i sponzoroval sportovní areál při ZŠ na Heyrovského ulici, kde působí sportovní třídy pro kopanou. Za klubové prostředky tam byla pořízena studna, upraveno tréninkové hřiště, oplocení a pravidelně je zajišťována sezónní údržba. O tento areál se stará námi placený trenér a správce v jedné osobě. Nezbývá než věřit, že v příštích létech tomu bude jinak a nebudou financována sportoviště u škol, která ale potom zejí prázdnotou. ZŠ v Olomouci na Heyrovského ulici by slušelo víceúčelové hřiště s umělým povrchem k využití jak pro fotbal, tak pro basketbal a jiné ve škole prováděné sporty … Poškodila nějakým způsobem korupční aféra SK Sigmu Olomouc, myslím tím nějaké odlivy sponzorů od fotbalu jako takového? Ovlivňování rozhodčích penězi nebo jinými výhodami, respektive jejich takzvané odměňování za řízení utkání ve prospěch vlastního mužstva jsou metody a jak se ukázalo u některých klubů přímo systém práce, jejich cílové chování, které je motivováno snahou o vítězství za každou cenu. Bylo a je to vlastní zejména těm klubům, které ovládá ambiciózní jedinec nebo kde má konkrétní funkcionář takové postavení, že může téměř vše. To není a věřím nikdy nebude problém olomoucké Sigmy. Na řízení a kontrole činnosti klubu se ve výboru a dozorčí radě občanského sdružení, v představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti podílí 26 funkcionářů včetně volených zastupitelů města Olomouce a ředitelů sponzorských firem. Již téměř osm měsíců trvající korupční aféru je třeba rychle došetřit a uzavřít potrestáním viníků. Jde jen o to, aby při tom závěrečném zrychlení se neopomnělo na ty, kteří se možná dopustili daleko více korupčních činů než někteří z již potrestaných. Korupční aféra poškodila pochopitelně celý český fotbal. Domnívám se, že měla vliv i na náš klub a to ve snížené návštěvnosti na ligová utkání. Naši partneři, chcete-li sponzoři naopak ocenili, že se našeho klubu přímo netýká a zůstali nám věrni. Navíc jsme získali i nové, například největší stavební firmu v Olomouci GEMO. Vy jste nejvyšší činovník majoritního akcionáře SK Sigma Olomouc, a. s. Jak z této funkce hodnotíte uplynulý rok po sportovní stránce? S prvním pololetím 2004 lze vyjádřit maximální spokojenost i přes ne příliš zdařilý úvod jarního pokračování prvoligové soutěže, kdy jsme mnohdy bodovali jen díky sportovnímu štěstí, famóznímu Martinu Vaniakovi a obětavosti a bojovnosti hráčů. K mistrovským titulům starších dorostenců a starších žáků je zbytečné cokoliv dodávat. Rovněž vystoupení v poháru UEFA pokládám za vydařené, i když v zápasech s vynikající Zaragozou jsme prohráli vlastně vždy až v závěru utkání a po individuelních chybách, které byly ovšem dílem kvality soupeře. Ač jsme pro sezónu 2004/2005 mužstvo posílili, přesto nám podzim 2004 ukázal slabší kvalitu útočné činnosti mužstva, nedostatečné nasazení zvláště v úvodech utkání a s postupem času i celkový úpadek naší hry, když závěrečné zápasy byly herně a z hlediska výkonnosti mnoha jednotlivců až ostudné. Výsledkem byl propad v tabulce na 6.místo a celková bilance v tabulce pravdy s – 1 bodem. Přidám-li k tomu výbuch v utkání českého poháru v Hranicích, je hodnocení našeho prvoligového podzimu kritické. Je třeba říci, že hráči i realizační tým to poznali na prémiích a ztvrzení podmínek pro jejich získání i po výsledkově úspěšném utkání. Věříte, že se ofenzivní schopnosti týmu přes zimní přestávku proberou a na jaře zase bude mančaft šlapat? Myslím si, že hrát hůře než s Opavou nebo v prvním poločase se Slováckem, se snad již ani nedá. Problém není v tom, že bychom neměli dostatek schopných hráčů, i když nám například hráč typu Standy Vlčka v roce 2004 velmi chyběl. Máme v klubu pětatřicet profesionálních fotbalistů, další na hostování dokonce v ligových mužstvech, juniorský tým prokázal kvalitu ve II. nejvyšší profesionální soutěži. Jsme zajedno v tom, že je v prvé řadě třeba zvýšit náročnost na hráče, celkově přitvrdit, zvýšit vnitřní konkurenci a podstatně zvýšit i nasazení ze strany realizačního týmu. Je třeba méně řečnit, odpočívat a více pracovat, trénovat a hledat správná a úspěšná řešení pro jednotlivá utkání tak, jak půjdou za sebou. Také věřím tomu, že oproti roku 2004 nám vyjde zimní příprava, kterou má mužstvo ze strany sportovního ředitele technicky kvalitně zabezpečenou. Na jaře prostě mančaft šlapat musí, jinak by to mělo neblahé následky nejen pro hráče. Pro náš klub, naše ligové mužstvo, nemůže být jiný cíl, než znovu vybojovat evropský pohár. Tento požadavek je podložen i ekonomickou nutností. Vy jste v klubu již od roku 1981. Zažil jste postup do ligy, sestup, návrat zpět mezi elitu, medailové úspěchy i sezóny, které se moc nepovedly. Dokáže Vás ještě něco v českém fotbale překvapit? Musím vás trochu poopravit, v klubu působím již od roku 1976, roku 1981 jsem byl zvolen předsedou oddílu kopané v tehdejší TJ Sigma ZTS Olomouc. Rozumím nevyslovenému ve vaší otázce a odpovím takto: Překvapilo by mě a to podotýkám, že v dobrém, kdyby po spravedlivém dokončení šetření a z toho vyplývajícího potrestání v probíhající korupční aféře, nastal stav rovných a spravedlivých podmínek pro všechna zúčastněná fotbalová družstva ve všech fotbalových soutěžích a pro všechny kluby, ať již jsou z Prahy, Opavy nebo z malé vesnice. Na závěr mně dovolte vyslovit ještě malé přání do roku 2005 a to, aby nás olomoučtí diváci a příznivci fotbalu z celého regionu nenechali ve štychu, navštěvovali pravidelně naše utkání a našim borcům fandili. Věřím, že se bude na co dívat a dodal bych, že atraktivní hrou našeho mužstva naopak překvapen nebudu.A tým - další aktuality:

Hráči Sigmy prodejem punče podpořili Dětské centrum OstrůvekHráči Sigmy prodejem punče podpořili Dětské centrum Ostrůvek
| 06.12.2022
Startuje předprodej na Spartu! Můžete získat vánoční bonusyStartuje předprodej na Spartu! Můžete získat vánoční bonusy
| 05.12.2022
Sigmáci v pondělí budou prodávat punče pro dobrou věc Sigmáci v pondělí budou prodávat punče pro dobrou věc
| 04.12.2022
Vysoká prohra v Tipsport lize. Sigma – Skalica 0:5Vysoká prohra v Tipsport lize. Sigma – Skalica 0:5
| 03.12.2022
Druhý zápas Tipsport ligy. Sigma v Prostějově proti Skalici Druhý zápas Tipsport ligy. Sigma v Prostějově proti Skalici
| 02.12.2022
Sigma nastřílela Kvítkovicím čtyři gólySigma nastřílela Kvítkovicím čtyři góly
| 02.12.2022
Sigmu v pátek čeká přípravný zápas proti KvítkovicímSigmu v pátek čeká přípravný zápas proti Kvítkovicím
| 01.12.2022
Tradiční dobročinné punčování se Sigmou bude 5. prosinceTradiční dobročinné punčování se Sigmou bude 5. prosince
| 28.11.2022
Nejbližší program Sigmy v závěru podzimuNejbližší program Sigmy v závěru podzimu
| 27.11.2022
Saňák: Rozhodla penalta, do ní to byl otevřený zápasSaňák: Rozhodla penalta, do ní to byl otevřený zápas
| 26.11.2022

Další aktuality


Zobrazit všechny aktuality »OLTV.cz
Hanackyvecernik.cz
Rádio Haná