Tipsport.cz

Aktuality

Stanovisko SK Sigma Olomouc

09.06.2011 / A tým

Stanovisko SK Sigma Olomouc, a.s. k provádění dokazování před disciplinární komisí Na základě plné moci zastupuji SK Sigma Olomouc, a.s. , přičemž jsem taktéž obhájcem hráče tohoto klubu Petra Drobisze v trestní věci vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp.zn. 6 T 38/2011, soudce JUDr. Aleš Vašků. Pro úplnost dodávám, že jsem také dlouholetým členem arbitrážní komise ČMFS, avšak toto moje členství v AK ČMFS nemá pro tuto věc význam. V uvedené a obecně známé trestní věci je na den 23.6.2011 nařízeno další hlavní líčení, přičemž u posledního hlavního líčení konaného v této věci dne 1.6.2011 jsem mimo důkazů navržených státním zástupcem a ostatními obhájci navrhnul mimo jiné výslech dalších 17-ti svědků s výhradou dalších důkazů. Podle informací, kterých se mi dostalo koncem minulého týdne, se rozhodla disciplinární komise ČMFS pokračovat v již dříve zahájeném disciplinárním řízení v tzv. úplatkářské cause klubů Sigma – Bohemians, přičemž na den 9.6.2011 předvolala v této věci Ing. Jaromíra Gajdu (místopředseda představenstva – statutární zástupce), Ladislava Římského, Martina Kotůlka a Zdeňka Psotku. Jedná se o osoby, které byly současně také předvolány k podání svědecké výpovědi k soudu. Podle mého názoru při vší úctě k disciplinární komisi není možné shora uvedené svědky vyslechnout u disciplinární komise dříve než budou vyslechnuti soudem v probíhajícím trestním řízení, neboť v opačném případě hrozí mimo jiné zmaření těchto důkazů se všemi důsledky a odpovědností. Dovoluji si upozornit, že ani jeden ze shora uvedených svědků nebyl doposud vyslechnut v procesně použitelné formě, tedy výslech u hlavního líčení má být prvním výslechem, který je možno použít u soudu k důkazu, když výpovědi provedené u hlavního líčení před soudem jsou s ohledem na jejich charakter a procesní postavení svědka u soudu dle mého použitelné i v disciplinárním řízení, což naopak zjevně neplatí a soud nejenže takové případné výpovědi před disciplinární komisí nemůže použít, ale naopak může dojít k tomu, že tyto důkazy budou natolik znehodnoceny, že budou až nepoužitelné. V tomto směru je třeba připomenout i mediální sledovanost této kauzy a zájem o prováděné důkazy, když nelze ani garantovat, že nedojde k úniku informací do médií. Dále pokud by měl být vyslýchán Mgr. Jiří Kubíček, dovoluji si upozornit, že tento sice u soudu již byl vyslechnut, ale není vyloučeno, že bude znovu navržen k podání další svědecké výpovědi v návaznosti na důkazy, které budou ještě navrhovány v trestním řízení a které budou vyvracet jeho výpověď a nahrávky předložené soudu. Takové důkazy mám k dispozici a jsem připraven je soudu navrhnout a předložit, a to i v návaznosti na vývoj důkazní situace. V tomto směru uvádím, že pokud by měla být někde prezentována údajná nahrávka Ladislava Římského, pak tato nahrávka doposud nebyla soudem výslovně jako důkaz připuštěna a nebyla k důkazu provedena, stejně jako další soudu údajně předaná nahrávka, a to nahrávka rozhovoru Jiřího Kubíčka s členem výkonného výboru panem Voženílkem. Nepovažuji za vhodné, aby dříve než budou tyto nahrávky provedeny u soudu k důkazu (pokud budou soudem shledány jako přípustný důkaz) a umožněno svědkovi či svědkům se k nim vyjádřit, případně ve vztahu k nim provést navazující důkazy, byly prezentovány před jakýmikoliv jinými osobami či orgány. Po skončení hlavního líčení jsem byl jako obhájce poučen soudcem o tom, že nahrávky předložené Jiřím Kubíčkem nebudou prozatím ve spise k dispozici ani obhájcům, ale že budou uloženy prozatím odděleně v trezoru soudu do jejich případného provedení k důkazu. K tomu dále uvádím, že jsme ani já, ani obžalovaný Drobisz, ale patrně ani shora uvádění svědci, prozatím tyto nahrávky neslyšeli a není nám znám jejich obsah vyjma toho, co bylo publikováno v tisku. Neznám tedy postup soudu, který ve vztahu k těmto nahrávkám zvolí, ale do doby jejich odmítnutí či provedení k důkazu nepovažuji za vhodné, aby byly kdekoliv mimo hlavní líčení u soudu přehrávány či i jen zakládány do nějakého spisu. Dále poukazuji na to, že mimo shora uvedené důkazy včetně písemného prohlášení pana Římského (taktéž bylo jen založeno do trestního spisu u hl. líčení a nebylo provedeno u soudu k důkazu) jsem navrhl soudu i vyžádání dalších listinných důkazů a mimo již navržené důkazy mám připraveny ještě důkazy další, které hodlám navrhnout u nařízeného hlavního líčení a které podle mého názoru budou mít významný vliv na posouzení celé věci, včetně shora uváděných nahrávek. Tyto důkazy budou následně použity taktéž v řízení před disciplinární komisí, ale není možno je předložit disciplinární komisi před tím, než budou předloženy soudu a řádně dle trestních předpisů provedeny k důkazu. Mám za to, že provádění důkazů před DK ČMFS, které nebyly doposud provedeny před soudem, by mohlo důkazy oslabit či zmařit. Provádění důkazů kdekoliv mimo řádné běžící trestní řízení považuji za rozporné s trestními předpisy, ale i základními zásadami práva včetně práva na obhajobu a práva na spravedlivý proces, když poukazuji také na samotný právní charakter ČMFS a jeho komisí (včetně uvážení postavení komisí volených a jmenovaných) v porovnání k trestnímu soudu, byť si práce komise vážím. O tomto názoru jsem písemně informoval v pátek soud v předmětné trestní věci, který podle informací, kterých se mi dostalo, oslovil přímo předsedu disciplinární komise Mgr. Goldu. Obsah dopisu od soudu mi není znám, ale nepředpokládám, že by soudce souhlasil s tím, aby disciplinární komise prováděla důkazy ještě před tím, než je provede tento soudce, a to tím spíše, že dokazování prováděné před disciplinární komisí není použitelné před soudem. Každopádně předpokládám, že stanovisko soudu bude DK ČMFS respektováno, když navíc v trestním řízení je ČMFS řádně u hlavního líčení zastupován zvoleným zmocněncem. Jako advokát a obhájce ani nemohu s ohledem na povinnosti vyplývající z mojí profese doporučit jiný postup než ten, aby svědci dali přednost prvotní výpovědi před soudem před výpovědí před disciplinární komisí, dochází-li ke „kolizi“ mezi těmito orgány, kterou považuji za naprosto zbytečnou a nerozumím jí. Očekával jsem, že DK přehodnotí předvolání uvedených svědků, případně i provádění dalších důkazů, avšak namísto toho mi bylo 8.6.2011 sděleno, že naopak výslovně bylo tajemníkem komise potvrzeno, že DK trvá na dostavení se uvedených svědků dnešního dne k jednání. Dále si dovoluji upozornit, že disciplinární komise byla nařízena v době dovolených hráčů i trenérů, když toto období dovolených je ve fotbalovém hnutí obecně známé a je to pro hráče i trenéry prakticky jediná možnost jak v průběhu roku strávit delší dovolenou s rodinou, obvykle v zahraničí. Toto může mít vliv na postoj svědků měli-li by přerušit dlouhodobě plánovanou a smluvně garantovanou dovolenou a dostavit se k DK pouze za účelem toho, aby sdělili, že upřednostňují to, aby prve vypověděli u soudu, ke kterému jsou navíc již předvoláni. S ohledem na shora uvedené žádám proto disciplinární komisi, aby uvážila další postup v disciplinárním řízení, přičemž navrhuji, aby toto řízení bylo přerušeno do doby pravomocného skončení trestního řízení, neboť v jiném řízení, je řešena otázka, jejíž řešení bude mít pro rozhodnutí disciplinární komise zjevně význam a navíc jsou v tomto jiném trestním řízení vedeném u Okresního soudu v Olomouci pod sp.zn. 6 T 38/2011 prováděny důkazy, které bude možno využít i v disciplinárním řízení. Mgr. Ing. Petr Konečný, advokát Olomouc Přečetli jsme za vás ... z článku v Olomouckém deníku, 9. 6. 2011 ... Goldův tribunál má ztíženou pozici i kvůli postoji soudu. „Panu soudci by se nelíbilo, kdyby svědci jako pan Římský vypovídali u disciplinárky dříve než u soudu,“ říkal právní zástupce Sigmy Petr Konečný minulý týden bezprostředně po soudním jednání. Soudce: Nevyslýchejte svědky dřív než u soudu Jeho slova potvrdil Deníku i sám soudce Aleš Vašků, který případ rozhoduje. „Považoval bych to za nešťastné, kdyby navržení svědkové měli nejprve vypovídat před disciplinární komisí. Pro soud i samotné svědky by to byla nepříjemná situace. Výpověď před soudem by pak byla svým způsobem znehodnocena,“ řekl Vašků. „Panu Goldovi a celé disciplinární komisi jsem zaslal mailem, faxem i poštou dopis a požádal jsem je, aby svědky nevyslýchali. Na druhou stranu nařídit jim to nijak nemohu. Reakce nepřišla žádná, ale o žádnou jsem ani nežádal, takže se až z médií dozvím, zda mé žádosti vyhověli,“ doplnil Vašků. „Podle mých zpráv disciplinárka na předvolání svědků trvá, ale osobně musím říct, že zastávám stejný názor jako pan soudce. Trestní právo je podle mého názoru nadřazeno fotbalu a koneckonců jakémukoliv soukromému orgánu,“ řekl právní zástupce Sigmy Olomouc Petr Konečný. „Já osobně u disciplinárního řízení nebudu, protože jsem nebyl předvolán ani pozván, ale klientům na 99,999 procenta doporučím, aby doporučení soudce respektovali, protože by mohli vlastně mařit důkazy,“ doplnil Konečný. Autor: Jiří FišaraA tým - další aktuality:

Greššák podstoupil operaci kýly, Yunis utrpěl zranění koleneGreššák podstoupil operaci kýly, Yunis utrpěl zranění kolene
| 16.04.2021
Nové vydání Sigmáka je tady! Nové vydání Sigmáka je tady!
| 16.04.2021
27. kolo: Sigma vyzve v sobotu Teplice27. kolo: Sigma vyzve v sobotu Teplice
| 15.04.2021
Jakub Yunis otevřeně o spolupráci s mentálním koučem nebo studiu arabštinyJakub Yunis otevřeně o spolupráci s mentálním koučem nebo studiu arabštiny
| 14.04.2021
MOL Cup: V případném semifinále narazí Sigma na Spartu PrahaMOL Cup: V případném semifinále narazí Sigma na Spartu Praha
| 14.04.2021
Houska v historické patnáctce, Mandous má 10. nulu v sezóněHouska v historické patnáctce, Mandous má 10. nulu v sezóně
| 12.04.2021
Houska: Napálil jsem to plackou a spadlo to tam. Za gól jsem rádHouska: Napálil jsem to plackou a spadlo to tam. Za gól jsem rád
| 10.04.2021
Sigma porazila Příbram 2:0. Výhru pečetil HouskaSigma porazila Příbram 2:0. Výhru pečetil Houska
| 10.04.2021
26. kolo: Sigma cestuje do Příbrami26. kolo: Sigma cestuje do Příbrami
| 09.04.2021
Gól Sigmy proti Pardubicím měl platit, uvedla Komise rozhodčích FAČRGól Sigmy proti Pardubicím měl platit, uvedla Komise rozhodčích FAČR
| 08.04.2021

Další aktuality


Zobrazit všechny aktuality »OLTV.cz
Hanackyvecernik.cz
Rádio Haná