Aktuality

Valná hromada SK Sigma Olomouc MŽ, největšího akcionáře fotbalové SK Sigma Olomouc, a. s.

31.05.2006 / Ostatní

Dne 29.května 2006 se uskutečnila výroční valná hromada občanského sdružení SK Olomouc Sigma MŽ, které je největším akcionářem fotbalové SK Sigma Olomouc,a.s. Z hlavní zprávy přednesené předsedou Ing.Jaromírem Gajdou, vyjímáme: Na realizaci investičních akcí v roce 2005 vynaložilo občanské sdružení SK Olomouc Sigma MŽ z vlastních zdrojů a půjček zhruba 8,0 mil. Kč. Stojí za to si některé připomenout. Jednalo se zejména o: • rekonstrukci fotbalového hřiště vč. příslušenství na stadionu v Řepčíně. To přišlo naši pokladnu zatím téměř na 5 mil. Kč • zateplení hotelu Gól a úprava jeho vstupu si vyžádaly 300 tis.Kč • rekonstrukce WC na hlavní tribuně přišla na 680 tis.Kč • zřízení ubytovny pro žáky sportovních tříd ve fotbale na ZŠ Heyrovského stálo 450 tis.Kč Nejnáročnější investiční akcí však byla dostavba baseballového stadiónu na Lazcích financovaná z převážné části přímo ze státního rozpočtu (6 mil.Kč) a obdobně byla financovaná i nástavba sociálního zařízení sportovní haly (2 mil.Kč). Za zajištění těchto státních prostředků je třeba vyslovit uznání, v případě baseballového stadiónu předním členům tohoto oddílu a hlavně pak poslankyni PČR p. Kateřině Dostálové. Realizovaná investiční výstavba v letech 2001 až 2005, která jak si ještě připomenete z hlediska občanského sdružení, začala rekonstrukcí východní tribuny a pokračovala rekonstrukcí hlavní tribuny, si vyžádala mnoho miliónů korun a tak nám nezbylo, než si nějaké peníze i půjčit. V tomto okamžiku činí investiční závazky sdružení 8,8 mil. Kč. Největším věřitelem je První olomoucká investiční, a.s., akcionář SK Sigma Olomouc,a.s., které dlužíme 5,5 mil. Kč. Zbytek činí půjčky od jednotlivců, členů našeho klubu. Vzhledem na pokračující investiční výstavbu v tomto roce nepočítáme s tím, že by se toto zadlužení mělo výrazně snížit. Tak jsme se dostali k tomu, abychom se seznámili s našimi plány ve výstavbě a rozvoji našich sportovních zařízení v letošním roce. Úvodem je třeba zdůraznit, že největší letošní investiční akcí v klubu je rekonstrukce hřiště Androva stadiónu spojená s vyhříváním za cca 16,5 mil. Kč, která je zajišťována SK Sigma Olomouc, a.s., ne tedy občanským sdružením. Občanské sdružení však zahájilo investiční akci pod názvem MODERNIZACE ANDROVA STADIONU, což jsou modernizační a rekonstrukční akce objektů, které na Andrově stadionu občanské sdružení vlastní. Z vlastních finančních zdrojů dokončujeme 2. část rekonstrukce WC na hlavní tribuně a provedeme potřebné drobné stavební akce a dovybavení na stadiónu v Řepčíně tak, aby od 2.pololetí 2006 zde mohla hrát svá mistrovská fotbalová utkání všechna mládežnická družstva. Vrátíme-li se k Androvu stadionu, tak zde je v těchto dnech zahájena výstavba předávacích stanic pro vytápění jak hlavní tribuny, tak sportovní haly a zejména však pro vyhřívání hrací plochy. Tato investice za 8 mil. Kč vč. DPH je financována státním rozpočtem díky iniciativě poslance p. M.Vlčka. Připravujeme dále další akci a to rekonstrukci schodišť na hlavní tribunu a rozšíření rozptylového ochozu pro diváky ve 3.NP hlavní tribuny a to rovněž ze státních prostředků, když v letošním roce máme k dispozici ještě 4 mil. Kč. Další práce budou pokračovat v příštích létech podle toho, jak se nám podaří zajistit finanční prostředky. Nezastírám, že i dále počítáme s pomocí p. poslance Vlčka, event. i s příspěvky z ostatních veřejných rozpočtů. Pro pochopení celkové koncepce v rozvoji našich sportovních zařízení je třeba vysvětlit, že část investičních akcí a to dle vlastnictví jednotlivých staveb a pozemků je prováděna naší fotbalovou SK Sigma Olomouc, a.s. Tam vytváří finanční zázemí těmto aktivitám zejména Město Olomouc, akcionář SK Sigma Olomouc, a.s. a to zejména prováděním pokračujícího navyšování základního kapitálu v této společnosti. Je jasné, že již v příštím roce musíme vyřešit některé nedostatky s ohledem na projekt ČMFS „Stadióny 2010“, který ovšem dosud vzhledem k celkové chaotické situaci ve vedení fotbalového svazu dosud nebyl schválen. Je však zřejmé, že půjde o budování kamerového systému, výměnu, resp.dokoupení chybějících turniketů a dokončení letos zahajované modernizace hlavní tribuny. Rádi bychom také nově vyřešili vstup na Andrův stadion od ASO parku, kterým by se mělo vstupovat i na jižní tribunu. Před nějakým časem jsme zadali zpracování architekt. záměru olomoucké fotbalové arény, který byl proveden ateliérem Ing.arch.Žeravy a zveřejněn. Jednalo se o vypuštění jakéhosi pokusného balónku a čekali jsme zejména na reakci politických představitelů města, kraje i poslanců z našeho regionu. Dnes je nám jasné, že touto cestou jít v Olomouci nelze. Nám nikdo stadion za 200 mil. nebo 1 mld. státních ani městských peněz nevybuduje.Naše cesta je postupně, po jednotlivých krocích pokračovat v modernizaci a dovybavování stávajícího Androva stadionu s dostačující kapacitou pro naše potřeby. V té souvislosti bych Vás rád informoval o připravovaném záměru ve spolupráci s firmou GEMO a Městem Olomouc, který je o přestavbě našeho tzv. Spartakiádního stadionu. Cílem by měly být 2 nová kompletní travnatá fotbalová hřiště pro naše potřeby, město Olomouc by mělo podpořit rekonstrukci parkové části areálu a firma GEMO by využila zhruba 1/3 území pro výstavbu tenisové haly, zdravotně-rehabilitačního centra a v poslední fázi i hotelového zařízení. Rád bych Vás požádal o podporu tomuto záměru. Pro náš klub vedle 2 nových fotbalových hřišť místo travnaté plochy Spartakiádního stadionu přinese jeho realizace i úsporu nákladů při udržování stávajícího otevřeného prostoru a hlavně finanční prostředky od firmy GEMO pro náš fotbal a dlouhodobou spolupráci, která se výborně daří již 3. rok a za což bych rád poděkoval p. Ing. B. Němečkovi a Ing. J. Uhýrkovi (nejvyšším) představitelům této firmy. Významnou změnu přinesl rok 2006 v podpoře předních sportovních klubů sídlících v Olomouci a Olomouckém kraji. Jak kraj, tak město se rozhodly finančně přispět na činnost a to těm oddílům, které v celostátním měřítku reprezentují město a region v nejvyšších soutěžích nebo na nejvyšší úrovni. Za tuto iniciativu patří zejména těm zastupitelům, kteří ji dokázali prosadit, náš obdiv a poděkování. Naše občanské sdružení je stále největším akcionářem SK Sigma Olomouc, a.s. a zřejmě jím i po ukončení současné etapy navyšování základního kapitálu společnosti o 73 mil. Kč, která skončí v r. 2009, zůstane. V dohodě s ostatními akcionáři výbor občanského sdružení odsouhlasil, že do r. 2009 v rámci navyšování ZK fotbalové a.s. vloží stávající hlavní tribunu do majetku a.s., což bude jistě vyšší hodnota , než 25 mil. Kč, k jejichž vkladu se v tomto období zavázalo město. Tím se podíl občanského sdružení ze stávajících 44% a to zvláště, když zbývající 2 akcionáři nevyužívají možnosti se tohoto navyšování ZK zúčastnit, ještě zvýší. Hlavním posláním našeho občanského sdružení je vytvářet podmínky pro fungování olomouckého fotbalu a v tom smyslu, je to i v našich stanovách. Většina z Vás delegátů dnešní valné hromady zastupuje fotbal a z Vás i většina pracuje jako trenéři, vedoucí družstva, funkcionáři nebo zaměstnanci buď SK Sigma Olomouc, a.s. nebo občanského sdružení. My jsme ti, kteří dělají olomoucký fotbal, konkrétně Sigmu a buďme si toho vědomi. Máme nejen právo, ale i povinnost se vyjadřovat jak k fotbalové situaci v našem klubu, tak i v celém ČMFS, kde olomoucká Sigma patří dlouhá léta k předním klubům. Je třeba tudíž zmínit současnou problematiku mládežnického fotbalu v klubu, říct názor na úsek profesionálního fotbalu a pak se vyjádřit i k současné situaci v českém fotbale. Tak tedy, co se týká fotbalové mládeže, v podstatě v tomto roce vzhledem k situaci ve financování, vyvolané poskytováním již zmíněných dotačních prostředků od Olomouckého kraje a jak věříme i města v příštím roce a to na účet občanského sdružení a dále i z toho důvodu, že i státní finanční příspěvky na ST a SCM jsou nově poskytovány občanským sdružením, stejně jako další sponzorská plnění (TIPSPORT, CHANCE apod.), převzalo občanské sdružení z větší části financování neprofesionálního, tedy mládežnického fotbalu Sigmy. S prací SCM a ST v tomto období jsme velmi spokojeni a osobně věřím, že zejména u dorosteneckých družstev bude příští sezona velmi úspěšná. Jak u SCM, tak u ST jsou kvalitní a kvalifikovaní trenéři, rovněž výběr talentů se daří velmi slušně. Klub, jak vyplynulo z předchozího rovněž významně zlepšuje technické zázemí vč.sociálních a kulturních prostor pro činnost trenerů SCM a ST v nástavbě sportovní haly. Po neúspěšné prvoligové sezóně byly provedeny razantní změny v realizačním týmu ligového mužstva. Očekáváme, že sezóna 2006/2007 bude výrazně lepší, zejména hra na domácím hřišti a ti diváci, co nás opustili začnou zase chodit. Před nový realizační tým byl postaven logický úkol zapojit nejen do ligového kádru, ale i základní sestavy ligového mužstva více vlastních odchovanců. Proto dojde i k odchodům některých hráčů, jejichž kořeny netkví v olomoucké Sigmě. Uvědomme si, vážení přátelé, že pokud máme dosáhnout v SK Sigma Olomouc, a.s. neztrátového hospodaření, musíme každoročně dát dohromady dnes již 60 mil. Kč. Hlavní položku nákladů, vyšší než polovina této částky, představují odměny profesionálních fotbalistů, kterých po ukončení přípravného období v klubu zůstane pro 2 mužstva celkem 35, když do přípravy bude zařazeno až 50 adeptů. Z těch potřebných 60 mil. Kč musíme alespoň 20 mil. Kč získat jako kladné saldo z tržeb za přestoupivší hráče. Je třeba říci, že se nám to až doposud dařilo. Na závěr této výroční zprávy bych se rád vyjádřil k současné situaci v českém fotbale. Jde jednoduše o to, že úzká skupina lidí v čele se současným místopředsedou svazu V. Košťálem a J.Vackem a za pomoci současného předsedy P. Mokrého si český fotbal bez ohledu na právní a morální hlediska podřizuje svým osobním zájmům. Chovají se spolu se svými přisluhovači z řad bývalých a některých současných rozhodčích tak, jak kdyby tady byl fotbal pro ně. Náš Mgr. Kubíček, jako místopředseda ČMFS zvolený moravskou komorou svazu na VH ČMFS 21.10.2006, je těmito lidmi ignorován s cílem a všemi prostředky jej jako funkcionáře odstranit. K tomu se snaží použít i disciplinární komise. Bohužel většinu profesionálních fotbalových klubů vlastnicky ovládli lidé z obchodního prostředí, kteří mají jiné pořadí hodnot než jaké jsme kdysi vytvořili v našem klubu a o kterém se domníváme, že je správné a ve prospěch krásné hry jakou fotbal je. Uvedu jen stručně některé zásady: • na prvním místě ve fotbalovém klubu musí být hráči, pro jejich co nejlepší sportovní výkon je třeba vytvářet odpovídající podmínky • funkcionáři, potažmo majitelé klubů, musí sloužit fotbalu a ne sobě a je třeba mít na vědomí, že v našich podmínkách není možné na provozování fotbalu dlouhodobě vydělávat • na fotbalisty je třeba vytvářet nejen stálý tlak a vést je k plnění jejich povinností, ale zároveň je i vychovávat, hovořit s nimi o všech problémech a pomáhat jim je řešit • je třeba si vážit diváka, nepodvádět ho a snažit se jej neustále vším, co děláme, dostat do hlediště • nekrást, neuplácet a chovat se ve všech ohledech tak, abychom se sami za sebe, kteří ve fotbalu a sportu vůbec působíme, nemuseli stydětDalší aktuality


Zobrazit všechny aktuality »OLTV.cz
Hanackyvecernik.cz
Rádio Haná