Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Článek I.

Předmět reklamačního řádu

Reklamační řád stanoví postup zákazníka a SK Sigma Olomouc, a. s. (dále jen "klub") v případech, kdy přes veškeré úsilí klubu zákazník shledá oprávněný důvod k podání reklamace na kvalitu poskytované služby, tj. prodeje vstupenek na sportovní a případně jiné akce, prostřednictvím prodejní sítě klubu. S veškerými nároky na náhradu újmy vzniklé majiteli, respektive držiteli vstupenky v průběhu konání akce se musí obrátit vůči pořadateli akce ve lhůtě bez zbytečného odkladu po vzniku takovéto újmy.

Článek II.

Prodej vstupenek prostřednictvím prodejní sítě klubu SK Sigma Olomouc

Prodej vstupenek prostřednictvím prodejní sítě klubu se realizuje na základě obchodních podmínek pro prodej vstupenek prostřednictvím prodejní sítě klubu (dále jen "obchodní podmínky").

Zaplacené vstupné ani zaplacené zálohy na vstupné se nevrací, není-li v tomto reklamačním řádu výslovně uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka neposkytuje.

Článek III.

Vracení vstupenek

U jednotlivých akcí jsou možné krátkodobé posuny termínů konání. Změněné termíny konání akcí jsou uváděny na webovém portálu www.sigmafotbal.cz.

V případě úplného zrušení akce budou zákazníci informováni o způsobu vracení vstupenek na každém oficiálním prodejním místě a na webových stánkách klubu sigmafotbal.cz.

V případě úplného zrušení akce bude zákazník, který vstupenku (vstupenky) rezervoval prostřednictvím webového portálu www.ticketportal.cz, informován o této skutečnosti a o způsobu vracení vstupenek formou zprávy zaslané elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl při registraci na webovém portálu. Klub neručí za případné nedoručení či pozdní doručení této e-mailové zprávy.

Není-li stanoveno jinak, při vracení vstupenek nebude zákazníkovi vrácena částka označená na vstupence jako manipulační poplatek.

Článek IV.

Mimosoudní řešení sporu

Majitel vstupenky má právo na mimosoudní řešení sporu, který vznikne v důsledku uzavření kupní smlouvy mezi majitelem vstupenky a pořadatelem akce. Majitel vstupenky je oprávněn se obrátit s návrhem na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu na Českou obchodní inspekci se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Článek V.

Účinnost reklamačního řádu

Reklamační řád je závazný pro zákazníka a SK Sigma Olomouc, a. s. Reklamační řád je vypracován v souladu s českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. července 2023.

Vydala dne 1. 7. 2023 společnost SK Sigma Olomouc, a.s.
OLTV.cz
Hanackyvecernik.cz
Rádio Haná